سامانه اطلاع رسانی گروه تاریخ استان زنجان


تاریخ دوره دوم

عنوان تحلیل سوالات ایران و جهان 2خرداد 95تحلیل سوالات ایران و جهان 2خردا

نمون برگ  بررسی علل احتمالی ضعف پاسخگویی دانش  آموزان به   10 سوال از 26 سوال درس تاریخ ایران وجهان(2 ) رشته ادبیات وعلوم انسانی درخرداد1395

استان...زنجان........

شماره سوال دارای عملکردضعیف دردرس

بیان علل احتمالی ضعف پاسخگویی دانش  آموزان درسوال  (ازجمله طراحی سوال،عملکردمعلم،عملکرددانش آموز،کتاب درسی وعلل دیگر)

راهکارهای اجرایی درنظرگرفته شده جهت رفع  ضعف پاسخگویی دانش  آموزان درسوال

راهکار های کلی اجرایی برای کاهش افت تحصیلی در درس

ملاحظات

سوال  8

در شکل سوال می بایست به عامل عمل کننده این اقدام اشاره  میشد شدکه در کتاب  به سازمان امنیت دولتی اشاره شده   و طراح سوالا باید مطلب را روش مطرح می کرد.

 

 

 

 

 

کتابب دقیقا

استالین به کمک کدام سازمان همه رقیبان خود را بعد از به قدرت رسیدن در شوروی  از میان برد؟

طراح محترم، سوال را روشنتر  بیان کند.

 

 

 

سوال  12

سوال واضح وروشن می باشد در متن اصلی درس گنجانده شده است .اما  ممکن است در کلاس این مورد را توضیح نداده باشد.

این بخش از کتاب برا  ی دانش آموزان در کلاس توضیح داده شود.   وتمام مطالب و حوادث  هدف گذاری شود

بهتر است دبیر  مربوطه در  طول سال تحصیلی  نمونه سوال های  نهایی  را در کلاس برای دانش آمو

زان  تفهیم نماید.

 

سوال  15

این سوال در محتوا  روشن و مورد خواسته شده سریح و واضح  می باشدد ر کتاب نیزبه آن اشاره شده ولی گویا دآنش آموزان  در فهم این مطلب مشکل دارند.

کلمه اسلام زدای توسط معلم با ذکر نمونه مثل تغیر تاریخ هجری شمسی به تقویم شاهنشاهی  ذکر شود.

انشای و بیان کتاب درسی در سطح دانش آموز نیست

 

سوال 16

سوال مربوطه  هدف خاصی را دنبال میکندودر کتاب جواب صریحی به آن داده شده است  .ولی در بارم می بایست به یک بخش که همان تسخیر سفارت امریکا بود نمره داده  می شد  بخشهای دیگر جواب  ( دستگیری و بازداشت ماموران  امریکایی در ایران و قرار دادن امریکا در شرایط نامناسب ) نیاز به نمره گذاری نداشت .

همچنین قسمت دوم جواب( دستگیری و بازداشت ماموران  امریکایی در ایران )با  شکل سوال مطرح شده  هماهنگی ندارد

شکل جواب  و نحوه  جمله بندی آن  به خصوص در قسمت دوم اطلاح شود

دقت در بارم و  ارائه جواب صحیح

 

سوال 17

سوال واضح و جواب مشخصی که در کتاب است را می طلبدولی دانش آموزانبه این مطلب  بی توجه بوده

این بخش از کتاب برا  ی دانش آموزان در کلاس توضیح داده شود.   وتمام مطالب و حوادث  هدف گذاری شود

بهتر است دبیر  مربوطه در  طول سال تحصیلی  نمونه سوال های  نهایی  را در کلاس برای دانش آمو

زان  تفهیم نماید.

 

سوال 19

سوال واضح و جواب مشخصی که در کتاب است را می طلبدولی دانش آموزانبه این مطلب  بی توجه بوده

این بخش از کتاب برا  ی دانش آموزان در کلاس توضیح داده شود.   وتمام مطالب و حوادث  هدف گذاری شود

بهتر است دبیر  مربوطه در  طول سال تحصیلی  نمونه سوال های  نهایی  را در کلاس برای دانش آمو

زان  تفهیم نماید.

 

سوال  20

این سوال در محتوا  روشن و مورد خواسته شده سریح و واضح  می باشدد ر کتاب نیزبه آن اشاره شده ولی گویا دآنش آموزان  در فهم این مطلب مشکل دارند.

این بخش از کتاب برا  ی دانش آموزان در کلاس توضیح داده شود.   وتمام مطالب و حوادث  هدف گذاری شود

بهتر است دبیر  مربوطه در  طول سال تحصیلی  نمونه سوال های  نهایی  را در کلاس برای دانش آمو

زان  تفهیم نماید.

 

سوال  22

سوال واضح وروشن نمی باشد در متن اصلی درس گنجانده شده است .اما  ممکن است در کلاس این مورد را توضیح نداده باشد.

این بخش از کتاب برا  ی دانش آموزان در کلاس توضیح داده شود.   وتمام مطالب و حوادث  هدف گذاری شود

بهتر است دبیر  مربوطه در  طول سال تحصیلی  نمونه سوال های  نهایی  را در کلاس برای دانش آمو

زان  تفهیم نماید

 

سوال 24

سوا واضح و جواب مشخصی داردبرای دانش اموز ودبیر اهمیت نداشته است.

این بخش از کتاب برا  ی دانش آموزان در کلاس توضیح داده شود.   وتمام مطالب و حوادث  هدف گذاری شود

اهمیت دادن تمام مطالب کتاب برای دبیر که  همه جای کتاب امکان سوال هست

 

سوال 26

سوال از حد انتظار دانش آموزان بیشتر  است و بهتر بود به این شکل طراحی می گردددلیل روی کار آمدن رزم آرائ چه بود؟ خلاصه و مفید

 طراحی سوال کوتاه و واضح و عدم  سر در گمی دانش آموزان

دقت در انشا ئ و طراحی مناسب و مفید سوال

 

 

                نام ونام خانوادگی بررسی کننده1:    داود حدادیان سرگروه                                                                                                  نام ونام خانوادگی بررسی کننده2:

                             پست سازمانی:                                                                                                                                   پس

95
| تعداد بازدید: 231