سامانه اطلاع رسانی گروه تاریخ استان زنجان


تاریخ دوره دوم

عنوسوال مسابقه کتابخوانی بهمن 95عنوسوال مسابقه کتابخوانی  بهمن9 

به: گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان

از: گروه آموزشی....درس تاریخ

موضوع:مسابقه کتاب خوانی بهمنماه1395

باسلام:

       احتراما به استحضار  میرساند ،در راستای ترویج فرهنگ کتاب خوانی،  سوالبهمن ماه  مسابقه ی کتاب خوانی  ، به قرار ذیل  مطرح می گردد. مستدعی است ترتیبی  اتخاذ شود تا همکاران جواب سوالات را به  همراه مشخصات (نام  ونام خانوادگی،کد پرسنلی ،نام آموزشگاه و نام منطقه ) را به کارشناسی گروههای آموزشی استان ارسال  نمایند.

سوال مسابقه :جایگاه نظریه ایرانشهری در  اندیشه  سیاسی اندیشمندان ایران بعد از اسلام  را تحلیل نمائید.

 

منابع:    1-درآمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران،سید جواد طباطبایی  ،تهران،نشر کویر،1368

           2-زوال اندیشه سیاسی در ایران، سیدجواد طباطبایی تهران،نشر کویر،1383

           3-تأملی در باره ایران ،جلد نخست ،دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران،تهران نگاه معاصر ،1380

 

                                                           گروه آموزشی تاریخ استان زنجان

 

رونوشت :

کارشناسی محترم گروههای آموزشی استان

مدارس متوسطه استان

دبیرخانه  راهبری تاریخ در استان همدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
| تعداد بازدید: 162