سامانه اطلاع رسانی گروه تاریخ استان زنجان


تاریخ دوره دوم

عنوان مسابقه کتابخوانی اسفند95

 

به: گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان

از: گروه آموزشی....درس تاریخ

موضوع:مسابقه کتاب خوانی اسفندماه1395

باسلام:

       احتراما به استحضار  میرساند ،در راستای ترویج فرهنگ کتاب خوانی،  سوالاسفند ماه  مسابقه ی کتاب خوانی  ، به قرار ذیل  مطرح می گردد. مستدعی است ترتیبی  اتخاذ شود تا همکاران جواب سوالات را به  همراه مشخصات (نام  ونام خانوادگی،کد پرسنلی ،نام آموزشگاه و نام منطقه ) را به کارشناسی گروههای آموزشی استان ارسال  نمایند.

سوال مسابقه :دیدگاه  فلسفی  ارنولد توین بی به علم تاریخ را  تحلیل نمایید.

 

منابع:    مورخ  و تاریخ  نوشته  ارنولد توین بی،ترجمه حسن  کامشاد، انتشارات خوارزمی

 

                                                           گروه آموزشی تاریخ استان زنجان

 

رونوشت :

کارشناسی محترم گروههای آموزشی استان

مدارس متوسطه استان

دبیرخانه  راهبری تاریخ در استان همدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
| تعداد بازدید: 155