سامانه اطلاع رسانی گروه تاریخ استان زنجان


تاریخ دوره دوم

عنوان نتایج امتحانات خرداد تاریخ ایران وجهان2شرایط گزارش :سال:94-95   دوره:خرداد   استان:57 زنجان     منطقه:همه موارد     مدرسه:همه موارد     شاخه:نظری     رشته:7  ادبیات وعلوم انسانی     درس:5521  تاریخ  ایران  وجهان (٢)     نوع آموزش:روزانه     جنسیت:همه موارد     نوع مدرسه:همه موارد     نوع اداره:همه موارد     

میانگین نمره ورقه درصد قبولی تعداد قبولی تعداد غایبین ثبت شده تعداد حاضرین ثبت شده تعداد شرکت کنندگان درس منطقه

10.42 75 240 3 320 323 5521  تاریخ  ایران  وجهان (٢) 5701  زنجان  ناحیه   ١

11.27 81.92 222 6 271 277 5521  تاریخ  ایران  وجهان (٢) 5702  زنجان  ناحیه   ٢

9.72 67.59 73 2 108 110 5521  تاریخ  ایران  وجهان (٢) 5705  طارم

8.47 65.67 44 1 67 68 5521  تاریخ  ایران  وجهان (٢) 5708  ماه  نشان

11.4 78.52 234 3 298 301 5521  تاریخ  ایران  وجهان (٢) 5711  ابهر

11.29 87.34 69 0 79 79 5521  تاریخ  ایران  وجهان (٢) 5712  خرمدره

11.41 83.33 60 5 72 77 5521  تاریخ  ایران  وجهان (٢) 5714  سلطانیه

8.18 57.93 84 2 145 147 5521  تاریخ  ایران  وجهان (٢) 5723  خدابنده

9.78 68 17 0 25 25 5521  تاریخ  ایران  وجهان (٢) 5725  افشار

7.38 39.13 9 0 23 23 5521  تاریخ  ایران  وجهان (٢) 5731  زنجانرود

10.29 76.12 51 3 67 70 5521  تاریخ  ایران  وجهان (٢) 5734  ایجرود

9.71 70.97 44 1 62 63 5521  تاریخ  ایران  وجهان (٢) 5743  بزینه  رود

10.07 86.96 40 0 46 46 5521  تاریخ  ایران  وجهان (٢) 5745  انگوران

7.91 57.3 51 3 89 92 5521  تاریخ  ایران  وجهان (٢) 5747  سجاسرود

10.27 74.04 1238 29 1672 1701   استان
| تعداد بازدید: 146